Höstmöte 19 oktober kl 19:00

Bild saknas - Leaves 1051937 960 720

Onsdagen den 19 oktober är det Höstmöte kl 19.00
Plats: Klubbhuset

Dagordning:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av två (2) justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 

6. Fastställande av avgifter för det kommande året, samt tidpunkt för inbetalning.

7. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år.

8. Val av halva antalet övriga styrelsemedlemmar för en tid av två (2) år.

9. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år.

10. Val av två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år i detta val får ej den nyvalda styrelsens ledamöter deltaga.

11. Val av ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av ett (1) år.

12. Beslut om val av ombud till GDF-möte.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.

14. Övriga frågor.

Senaste nytt från Kalix Golfklubb

Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp