Krishantering och policydokument

En idrottsklubb måste kunna hantera kriser som uppstår i verksamheten och på anläggningen. Av den anledningen finns ett dokument som ger råd om situationen uppstår. En idrottsklubb måste ta ansvar för sin verksamhet. Då pratar vi inte bara den idrottsliga och den ekonomiska delen. Vi inkluderar klubbens förhållningssätt till tobak och snus, alkohol och droger, moral och etik, genusfrågor samt ledarskap. Vi lägger alla dessa delar i ett policydokument som alla medlemmar och unga medlemmars föräldrar bör läsa igenom och ta till sig.

Råd vid Allvarlig händelse eller kris på golfbanan i Kalix

 Syfte

Om en allvarlig händelse eller kris inträffar inom Kalix Golfklubb eller Kalix Golf AB ska detta dokument vara till stöd och hjälp för ansvariga ledare.

När någon anställd, gäst eller deltagande i ett lag, ledare eller spelare blir allvarligt skadad eller vittne till något allvarligt som olycka, eller dödsfall, är det viktigt som ledare att vara medveten om vad man ska göra, hur man gör och vem man kontaktar för att få stöd och hjälp.

Nedan finns telefon nummer vart man kan ringa, stöd för vad och hur man gör i en svår situation

Viktiga telefonnummer

 • Larm 112 (brådskande vård, polis, brand).
 • 113 13 ringer du för att få eller lämna info om en allvarlig olycka eller kris
 • 114 14 Polisens nummer använder du som vill komma ikontakt med polisen i fall som ej är akuta
 • 1177 ringer du för sjukvårds rådgivning dygnet runt
 • Närmaste sjukhus.  Akuten Kalix Lasarett 0923-76 266
 • Jourhavande präst Nederkalix församling 0923-69 807, 0923-69 809 eller 0923-69 810
 • Krisgrupp POSOM 112

POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande)

Av erfarenhet vet vi att skadade och drabbade, anhöriga och andra berörda kan få det svårt på olika sätt i samband med en större olycka. När olyckan är framme är det viktigt att kommunen snabbt kan organisera stöd för de människor som drabbas av psykiska påfrestningar. Att förebygga psykisk ohälsa för människor som upplevt en stor katastrof är angeläget för vår kommun.

POSOM gruppen aktiveras vid större olyckor och katastrofer där samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Gruppen kallas in av SOS alarm, räddningsledare vid räddningstjänsten eller av krisledningsnämnden i Kommunen.

POSOM ingår som en del i kommunens krisberedskap. POSOM bygger på ett utvecklat nätverk mellan räddningstjänst, polis, socialtjänst, skola och kyrkan. Gruppen består av ett 20-tal personer, varav X st utgör bas gruppen.

Kontakta alltid:

Kalix Golfklubbs ordförande eller 

Kalix Golf AB:s platschef                                                                                                                                                                  

Svår olycka eller dödsfall

En person ansvarar för arbetsfördelning och utser:

 • En eller två personer som tar hand om den skadade (välj de med mest vårdkunskap)
 • Ge första hjälpen vid behov. Ge HLR (Hjärt-, och lungräddning)

En person larmar och möter även utryckningen. Följande uppgifter skal lämnas när du larmar:

 • Vem som ringer och vilket telefonnummer du ringer ifrån.
 • Vad som hänt.
 • Var det har hänt, d v s dit räddningspersonalen ska bege sig.
 • Antalet skadade och hur allvarliga skadorna är.
 • När det hände.
 • Lämna deltagare förteckning till räddningspersonalen vid behov.

En tar hand om de övriga i gruppen och informerar om vad som hänt.

En följer med transporten till sjukhus.

Ordförande och/eller VD alternativt en styrelsemedlem informeras så snabbt som möjligt och utgör kontaktperson till press, polis, räddningstjänst om det inträffade och kallar till möte.

Möte om vad som har hänt

 • Samla styrelse, berörd personal och övriga funktionärer. Börja mötet med att fastställa vad som säkert kan konstateras har hänt. Besluta om vad som ska göras, av vem, när och tid för uppföljning.
 • Skriv protokoll vid mötet
 • Starta en journal över alla händelse och insatser.
 • Utvärdera och följ kontinuerligt upp insatserna.
 • Informera öppet, sakligt och tydligt
 • Vid olyckor kontaktas polisen som har informationsansvar gentemot allmänheten.
 • Sammanställ pressmeddelande vid behov.

 Insatser efter olycka eller dödsfall för ledare/tränare/övriga

 • Ställ in träning/övrig verksamhet och samlas i stället för att bearbeta händelsen
 • Samla gruppen på en plats där ni får vara ifred. Informera så uttömmande som möjligt om vad som har hänt. Informera sakligt om vad som hänt.

Spekulera aldrig om händelsen och dess orsaksförlopp.

 • Diskutera behovet av präst eller andlig ledare
 • Ge tid för frågor och samtal. Ge alla som vill en möjlighet att komma till tals. Förvänta dig inte att alla ska reagera på samma sätt. Förbered deltagarna på att det är vanligt och normalt med reaktioner efteråt. Uppmana dem att berätta för sina föräldrar/anhöriga vad som hänt så att de förstå eventuella efterreaktioner. Uppmana dem att tala om händelsen med anhöriga.
 • Ordna dryck och förtäring
 • Kalla till återsamling direkt på morgonen dagen därpå om det är en övernattning.
 • Vid olycka kontakta anhöriga, klubbledare, förbund och ev. motståndarlag.
 • Följ de drabbade hem, låt inte drabbade köra bil.
 • Vid dödsfall är det polis eller sjukvården som ska kontakta närmast anhörig.
 • Kontakta anhöriga när det är bekräftat att de fått dödsbudet.
 • Vid dödsfall utomlands ska UD kontaktas; ta även hjälp av svensk ambassad om sådan finns i närheten.

Goda råd som kan underlätta arbetet

Låt sådant som påminner om den som har avlidit vara orört för en tid framåt.

Stoppa inte undan föremål i tron att de ökar sorgearbetet – resultatet kan bli det motsatta.

Lämna inte den drabbade ensam under den akuta krisen (Få personer)

Var nära och närvarande. Visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar.

Våga visa er sorg och bestörtning.

Lyssna aktivt. Det finns inga, aldrig så välmenande råd som hjälper. Men lyssna, ta in och bekräfta känslan. Var delaktig.

Acceptera vrede och aggression under förutsättning att det inte orsakar ytterligare skada. Var beredd på starka känslor och även anklagelser.

Sök kroppskontakt. När man inget kan säga räcker det långt med att hålla en hand eller kramas.

Var inte rädd för gråten; den är kroppens eget sätt att utrycka stark känsla. Håller man tillbaka den stoppar man också känslan och då dyker den upp senare, ibland efter många år.

Hjälp med orden. Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt att få ur sig något av sorgen är att klä den i ord. Samtidigt är det första steget av en bearbetning som senare kan hjälpa en person vidare.

Svik inte. Se till att ni finns kvar. Lämna telefonnummer och visa att ni när som helst är beredda att fortsätta samtalet.

 

Återkom. En stor sorg är inte klar med ett samtal. Hör efter hur de drabbade mår, det räcker inte med ett telefonsamtal för att ta redda på detta. Träffa gärna de drabbade.

Ge det tid. En del av bearbetningen består av att ”älta” det som skett. När det är klart upphör upprepningen och den drabbade kan gå vidare i sorgearbetet.                                                                                                                                                     

Var dig själv. Försök inte vara psykolog, kurator eller präst. Det som behövs är i första hand medmänsklighet, medkänsla och omsorg. Försök skaffa eget stöd så att hjälpen inte blir för betungande för dig själv.

Försök att snabbt vara på plats och stötta anhöriga i hemmet alternativt hjälp till att finna annan anhörig som kan göra detta. Vid dödsolycka måste detta ske efter att polis har underrättat de drabbade.

Efterbearbetning

Håll kontakten inom gruppen, både aktiva och ledare.

Håll koll på varandra; en person som inte hör av sig kanske har klarat krisen bra, men ”frånvaron/tystnaden” kan också bero på djup kris som orsakar apati.

Stötta varandra

 

Ansvarig: Styrelserna i Kalix Golfklubb och Kalix Golf AB.

Version 2, 2016-03-21.

Policys för Kalix GK

Allmänt

Som en ideell idrottsförening arbetar Kalix GK med att utveckla alla medlemmar, men speciellt barn och ungdomar, till att få sunda värderingar när det gäller motion, moral och etik. En mycket viktig del i det arbetet är förhållningssättet till alkohol och droger.

Informationen om de negativa verkningarna av alkohol och droger ingår i våra utbildningar. Den sociala gemenskapen ska påverka ungdomarna positivt och på så sätt motverka kontakten med droger.

Äldre medlemmar ska visa upp sig som goda förebilder i sitt idrottsliga utövande och på så sätt påverka ungdomarna.

Moral och etik är mycket viktigt för klubbens och medlemmarnas utveckling. Långsiktigt kommer det att påverka trivsel, medlemskap och goodwill.

Jämställdhetsfrågan är mycket viktig i hela vårt samhälle och ska även profileras och märkas i vårt klubbarbete. I jämlikheten ligger även genusfrågan med. I det jämlika samhället eller idrottsklubben skapas förutsättningar för alla individer, förutsättningar som gör det möjligt att lyckas oberoende av bakgrund.

Föräldrar till ungdomar som blir medlemmar i klubben ska känna sig trygga med våra ledare. De ska som ledare eller som förälder vara goda föredömen och informera om den policy klubben har. Eftersom klubben får föreningsstöd av kommunens skattemedel så omfattar vår policy samtliga områden som klubben nyttjar i sin verksamhet.

 

Policy för droger och alkohol

Förhållningssätt till tobak och snus

Föreningen informerar om åldersgränsen på 18 år för inköp av snus och tobak. Dessutom är det snus- och rökförbud i samtliga lokaler som nyttjas av golfklubben. Vi uppmanar alla vuxna som befinner sig på området att föregå med gott exempel och undvika snus och tobak både på övningsområdet och ute på banan. Även snus och tobak påverkar organen negativt och därmed även de idrottsliga prestationerna negativt. Idrott och rökning eller snusning är inte förenligt med vår policy.

Förhållningssätt till alkohol

Föreningen informerar om åldersgränsen på 20 år för inköp av alkoholhaltiga drycker. Ledare och vuxna inom klubben ska informera om verkningarna av alkohol. Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Det omfattar alla områden som används av Kalix GK. Idrott och alkohol är inte förenligt med vår policy.

Förhållningssätt till narkotika

All användning och hantering av narkotika och andra dopningspreparat är förbjuden enligt svensk lag. Det innebär att den typen av missbruk omedelbart polisanmäls av klubben och den som senare eventuellt blir dömd kommer med omedelbar verkan att uteslutas ur klubben.

Information om narkotiska preparat ska tas in i golfutbildningen. Idrott och narkotika eller dopingpreparat är inte förenligt med vår policy.

Vem har det yttersta ansvaret?

Föräldrarna har det största ansvaret för sina barns värderingar, hälsa och utveckling. Under vistelsen hos Kalix GK delar vi det ansvaret med föräldrarna. När det gäller vår drogpolicy så är det ledarnas och klubbmedlemmarnas ansvar att informera och följa upp på vilket sätt den efterlevs.

Ansvaret för ungdomars hälsa och utveckling är gemensam för föräldrar och ledare. Ansvaret för att följa föreningens drogpolicy vilar på ledarna. Information om drogpolicyn ska göras vid uppstartsmötet i samband med utbildningar.

 

Policy för moral och etik

Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt perspektiv. Att något är rätt enligt lagen innebär inte automatiskt att det är rätt enligt etiken.

Syftet med att sträva efter en god moral och etik är att skapa en bra miljö i ett socialt sammanhang. Vi vet då också att det sprids en god anda bland alla som vistas i den miljön. Därför är det viktigt att vara trevlig, hjälpsam, kamratlig och vänlig när vi möts på golfbanan och i klubbhuset. Det får vi tillbaka med god ränta vid andra tillfällen. Godhet föder godhet. Vi ska ha en människosyn där vi behandlar alla lika, oberoende av nationalitet, hudfärg, kön, handikapp, religion eller etnicitet. Precis som det ska vara i samhället i övrigt.

Golfen är speciell eftersom den bygger på en ärlighet under spelets gång. Man håller rätt på sina egna och medspelarens slag, man håller rätt på de regler man ska följa och man fuskar inte ute på banan.

Vi ska ha roligt när ute på banan utan att störa andra.

 

Policy för genusfrågor

Klubben har försökt anpassa utbildning och bemötande speciellt för att kunna nå fram till flickor i de lägre åldrarna. Det har t.ex. yttrat sig i att försöka få flickornas befintliga nätverk att hålla ihop på golfbanan. De som saknar nätverk vill vi hjälpa att få in i en grupp där de kan känna trygghet. Vi anser att golfen är en sport som kan passa en stor grupp flickor som saknar intresse för lagsporter.

Modellen passar även yngre pojkar och kan även användas för vuxna nybörjare oberoende av kön. Klubben erbjuder nya medlemmar en fadderverksamhet som går ut på att dels skapa en social gemenskap och dels att hjälpa till med golfen och därigenom skapa en trygghet för individen både privat och ute på banan.

Klubben har ett jämlikhetstänkande på samtliga områden, inte bara på det idrottsliga området. Det är viktigt att även låta representationen i ledning och styrelse spegla detta.

 

Policy för ledarskap i klubben

Klubben erbjuder tävlingsledarutbildningar (domare) till juniorer både flickor och pojkar. Samma sak gäller för damseniorer och herrseniorer. Vidare erbjuds utbildning till tävlingsledning i GIT dvs. Golfens IT System.

Ledarna bör vara ett föredöme i klubben och få alla medlemmar att sträva åt samma håll. En bra ledare formas av sina relationer till sina medarbetare och genom sitt sätt att vara påverkar han/hon andra.

 

Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp