Hcp EGA

Årlig hcp-revision

Under fliken Medlemmar/Min Golf ska spelaren själv sköta uppdateringen av sitt exakta handicap. För spelare som skickar in sina resultat till hemmaklubben måste handicapkommitten ändra spelarens exakta handicap.

Steg 1

Det finns flera möjligheter i GIT att ändra en spelares exakta handicap. Klubben kan registrera spelarens samtliga handicapronder men även funktionerna: "manuell ändring", "enskild revision" och "enskild årsrevision" kan användas. Enskild årsrevision kan endast göras en gång per spelare och år.

Manuell ändring används för att justera en tidigare felregistrering. Enskild revision och enskild årsrevision används för att ge en spelare ett ny exakt handicap med ett antal ronder eller förändrad allmän spelstyrka som underlag.

Steg 2

När alla inskickade resultat är genomgångna och rätt uppgifter finns i GIT är det dags för den årliga revisionen då klubbens handicapkommitte sätter ett så rättvisande handicap som möjligt, allt enligt EGA Handicapregler 2012-2015.

Klubben ska, så fort den anser att en spelares handicap inte motsvarar spelarens spelstyrka, höja alternativt sänka spelarens exakta handicap till den nivå handicapkommitten anser är korrekt Förändringar mindre än 1,0 görs inte. I GIT används funktionen "enskild revision" alternativt "enskild årsrevision".

Steg 3

Görs av SGF vid nyår. SGF skiftar handicapår i GIT centralt Då blir den sista exakta handicapen föregående år enligt GIT även ingående exakt handicap innevarande år.

Steg 4

Spelare som därefter skickar sina resultat till klubben eller av annan anledning ska få sitt handicap reviderad kan få detta genom en enskild årsrevision (se ovan). En sådan enskild årsrevision ger ett nytt riktigt värde på lägsta exakta handicap under året

Generellt gäller dock att golfklubbens handicapkommitté alltid kan välja att justera en spelares handicap på allmän spelstyrka med utgångspunkt ifrån ett visst eller vissa resultat som presenterats.

 

EGA Exakt Tävlingshandicap och EGA Exakt Handicap

Nya funktioner i GIT och Min Golf januari 2013

From 2013 skiljer vi på EGA Exakt Tävlingshandicap och EGA Exakt Handicap. EGA står för European Golf Association.

Denna förändring är den sista av de ändringar som har gjorts under året runt Handicap. Tidigare i år har bl.a. föranmäld sällskapsrond och CBA införts. Allt för att vi som ingår i EGA skall ha samma regelverk runt HCP.

I början på januari 2013 sätts EGA Exakt Tävlingshandicap alternativt EGA Exakt Handicap på alla personer i GIT för första gången

Årlig körning kommer att göras i GIT i samband med årsrevision

Alla personer med fyra HCP-registrerade ronder (18 eller 9 hål) föregående år kommer att få EGA Exakt Tävlingshandicap. Alla övriga personer får EGA Exakt Handicap. Med 4 registrerade ronder menas antingen tävlingsronder alt. föranmälda sällskapsronder som finns registrerade i GIT eller Min Golf med resultat.

En spelare kan under året få EGA Exakt Tävlingshandicap genom att registrera tre HCP-ronder. GIT ger då spelaren automatiskt EGA Exakt Tävlingshandicap

Klubbens HCP-kommitté kan ge en spelare EGA Exakt Tävlingshandicap när som helst under säsongen from 2013 om spelaren kan styrka att antal rundor spelats på annat sätt än via registrering i GIT. Klubben kan dock inte själva ändra status utan begär ändring via Golfförbundet.

Spelare i HCP-grupp 1 som har EGA Exakt Handicap har möjlighet att spela till sig EGA Exakt Tävlingshandicap genom att registrera tre FS-ronder. Ronderna måste registreras i GIT av GIT- administratören

Tävling

Flera distrikt och enskilda klubbar har sedan några år redan infört att för att motta pris måste man ha x antal ronder registrerade. Detta är något de hanterat manuellt. From 2013 tar GIT hand om detta.

När en tävling läggs upp anger klubben att tävlingen är öppen för spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap alternativt att den är öppen för alla . Alla spelare kan anmäla sig och delta i alla tävlingar oavsett Handicapstatus

I tävlingar som endast är öppna för EGA Exakt Tävlingshandicap visas enbart spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap i resultatlistan – dvs alla kan delta men bara personer med EGA Exakt Tävlingshandicap kan motta priser.

I par- och lagtävlingar gäller att alla spelare i laget/paret måste ha EGA Exakt Tävlingshandicap när man väljer att tävlingen är öppen för EGA Exakt Tävlingshandicap. Detta blir ett stort hjälpmedel för klubbar som känner att det alltid är ”fel” lag som vinner för att 1 person har hög HCP i bollen och sällan spelar handicappåverkande ronder.

Golfaren

I GIT visas om en spelare har EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap . På golfarens HCP-bevis visas om en spelare har EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap . Spelaren kan även se sin Handicapstatus i Min Golf . Spelare med klubbhandicap (37-54)behandlas på samma sätt som de som har EGA Exakt Tävlingshandicap . Spelare som under året får officiell HCP (36,0) har EGA Exakt Tävlingshandicap hela innevarande samt påföljande år (undantaget gäller spelare som fått HCP 36,0 under 2012)

För spelare i handicapgrupp 1 görs ett undantag från kravet på tävlingsrond för att 2013 uppdatera till tävlingshandicap. Handicapgrupp 1 får under 2013 räkna tre föranmälda sällskapsronder. Ronderna påverkar även spelarens handicap

Sammanfattning

EGA Exakt Tävlingshandicap och EGA Exakt Handicap införs 2013

Klubbhandicap = behandlas som de som erhållit EGA Exakt Tävlingshandicap per automatik

Personer som sänker sig till HCP 36,0 from 2013 innehar EGA Exakt Tävlingshandicap det året samt påföljande år

HCP-grupp 1 får 2013 registrera 3 föranmälda sällskapsronder för att erhålla EGA Exakt Tävlingshandicap . Alla får delta i alla tävlingar, förutsatt att ålder-/kön- etc. kriterierna uppfylls. Dock finns enbart personer med EGA Exakt Tävlingshandicap med i resultatlistan om tävlingen är vald att vara öppen för EGA Exakt Tävlingshandicap

Golfaren och klubben kan i GIT och Min Golf se vilken typ av Handicapstatus personen har

Kalix Golfklubb
Nyborgsvägen 175
952 91
Kalix
Tel: 073-038 82 85
E-post: info@kalixgolfklubb.se

Upp